Umiędzynarodowienie programów kształcenia jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi SAN.

Jednym z jego elementów jest rozszerzenie programu kształcenia o wykłady w językach obcych, prowadzonych przez wykładowców z zagranicy. Jest to zbieżne z wytycznymi Programów Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego promowanego przez MNiSW.  Włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej we wsparciu realizacji programów kształcenia w SAN przyczyni się do:

 • wprowadzenia kontekstu międzynarodowego niezbędnego dla wszechstronnego rozwoju uczelni i kompetencji studentów,
 • zwiększeniu liczby wykładowców z zagranicy prowadzących zajęcia w SAN,
 • zróżnicowania oferty dydaktycznej poprzez wprowadzenie zajęć prowadzonych
  w języku angielskim,
 • zwiększenie poziomu jakości nauczania poprzez włączenie nowych treści.

Zajęcia prowadzone będą w 8 dwudniowy sesjach. Każdy sesja będzie trwała 16 godzin dydaktycznych, prowadzonych przez 2 wykładowców z zagranicy. Każdy wykładowca przeprowadzi 8 godzin zajęć. Zajęcia będą w języku angielskim lub innym w zależności od preferencji studentów. Łącznie przeprowadzonych zostanie 128 godzin wykładów.

 • Przeprowadzenie Bilansu Kompetencji wstępnego i końcowego dla 686 osób przez doradcę zawodowego. Celem bilansu wstępnego jest ustalenie luk kompetencyjnych oraz indywidualnej ścieżki wsparcia. Narzędziami jakie będzie wykorzystywał doradca w trakcie spotkania będą: test motywacji oraz TEST KOTWICE KARIERY SCHEINA, celem którego będzie zachęcenie studenta do refleksji na temat obszarów własnej kompetencji, motywacji do pracy i systemu wartości oraz ćwiczenie określające poziom przedsiębiorczości studentów. Ponadto w trakcie rozmowy ustalenie słabych i mocnych strony funkcjonowania kobiet na rynku pracy. Bilans końcowy to badanie stanu kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia za pomocą narzędzi: tabeli doświadczeń opisującej poziom przyrostu wiedzy, kompetencji, zmian zachowań i redefiniowanych wartości oraz powtórnym teście określającym poziom przedsiębiorczości.
 • Kursy i warsztaty kształtujące kompetencje:
  • Dla studentów kierunku Administracja
   • Ochrona danych osobowych RODO dla 40 osób, 40 godzin zajęć
  • Dla studentów kierunku Fizjoterapia Łódź
   • Hipermobilność w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadku niestabilności kręgosłupa i stawów obwodowych dla 40 osób, 32 godziny zajęć
   • Kurs podstawowy PNF (Prorioceptive Neuromuscular Facilitation – torowanie nerwowo-mięśniowe) dla 16 osób, 100 godzin zajęć
   • Kinesiotaping KT1/KT2 dla 30 osób, 16 godzin zajęć
   • Terapia mięśniowo-powięziowa w zaburzeniach narządu ruchu dla 30 osób, 20 godzin zajęć
   • Planowanie treningu fizycznego u osób z dysfunkcjami narządu ruchu i z wybranymi chorobami wewnętrznymi dla 20 osób,64 godziny zajęć
  • Dla studentów kierunku Kosmetologia
   • Innowacyjne metody modelowania i regeneracji sylwetki ciała dla 20 osób, 60 godzin
   • Nowoczesne metody stylizacji paznokci dla 20 osób, 50 godzin zajęć
   • Jak skutecznie prowadzić salon kosmetyczny? dla 30 osób, 20 godzin zajęć
   • Peelingi chemiczne w praktyce kosmetologicznej dla 30 osób, 8 godzin zajęć
  • Dla studentów kierunku Grafika
   • Warsztaty projektowania informacji dla 20 osób, 15 godzin zajęć
  • Dla studentów kierunku Informatyka
   • Inżynieria danych i uczenie maszynowe w ujęciu programistycznym dla 30 osób, 64 godziny zajęć
  • Dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne
   • Kurs wspinaczki wysokogórskiej dla 30 osób, 40 godzin zajęć
   • Kurs nurkowania dla 20 osób, 48 godzin zajęć
   • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla 20 osób, 72 godziny zajęć
  • Dla studentów kierunków: Informatyka, Grafika, Geodezja i kartografia
   • Grafika inżynierska AutoCad dla 30 osób, 32 godziny zajęć – każdy kierunek to 1 grupa 10 os.
   • Adobe PhotoShop grafika rastrowa dla 30 osób, 32 godziny zajęć – j.w.
   • Adobe Illustrator grafika wektorowa dla 30 osób, 32 godziny zajęć – j.w.
   • CorelDraw grafika wektorowa dla 30 osób, 32 godziny zajęć – j.w.
   • Adobe Indesign skład komputerowy dla 30 osób, 32 godziny zajęć – j.w.
  • Dla studentów kierunku Socjologia
   • Zagrożenie w sieci rozpoznanie, reagowanie i zapobieganie dla 20 osób, 32 godziny zajęć
   • Technika kryminalistyczna ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycznych dla 50 osób, 16 godzin zajęć
  • Dla studentów kierunku Psychologia
   • Negatywne i pozytywne konsekwencje doświadczeń traumatycznych dla 20 osób, 30 h zajęć
  • Dla studentów kierunku Psychologia
   • Diagnoza i terapia dzieci/uczniów z zespołem ADHD i/lub zaburzeniami zachowania dla 20 osób, 20 godzin zajęć
   • Kurs nauki programowania dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w kl. I III dla 30 osób, 30 godzin zajęć.
 • Wizyty studyjne u pracodawców.
  Cel: zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w zawodach związanych z następującymi kierunkami studiów: administracja, fizjoterapia, kosmetologia, grafika, informatyka, bezpieczeństwo wewnętrzne, geodezja i kartografia, socjologia, psychologia, pedagogika poprzez wymianę doświadczeń i informacji oraz nawiązanie kontaktu student – pracodawca. Wizyty studyjne będą odbywały się w instytucjach związanych z w/w kierunkami kształcenia np. dla kierunku pedagogika będą prowadzone w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach terapii. W celu zapewnienia możliwości zorganizowania wizyty studyjnej w przedsiębiorstwie przewidziano wynagrodzenie dla opiekuna wizyty, którą będzie osoba zatrudniona w danej placówce/przedsiębiorstwie, instytucji znająca jego specyfikę, mogąca wskazać na ciekawe rozwiązania i metody w nim stosowane, posiadającą dużą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Wizyty studyjne będą prowadzone przez opiekunów, których doświadczenie w danej dziedzinie, której dotyczy wizyta wynosi co najmniej 2 lata. Czas trwania wizyty studyjnej przewidziano na 5 godzin (dydaktycznych). Jest to optymalny czas, w którym studenci będą mogli zapoznać się z podstawowymi metodami działania, organizacją pracy i specyfiką danej placówki/zakładu. W trakcie wizyty studyjnej studenci dokonają analizy mocnych i słabych stron funkcjonowania danej instytucji. Bardzo istotnym elementem wizyt studyjnych będzie zidentyfikowanie problemów jakie występują w w/w instytucjach i w efekcie ustalą tematy projektów, które będą wykonywane w grupach projektowych.
 • Dodatkowe zadania praktyczne w formie projektowej/konsultacje z pracodawcami i nauczycielami akademickimi.
  Pracodawcy będą stanowili wsparcie dla studentów. Wsparcie to będzie miało wymiar praktyczny. Konsultacje mają służyć kształtowaniu kompetencji studentów, będą prowadzone w małych, 5-osobowych grupach mających na celu zapewnienia wysokiej jakości zajęć umożliwiających indywidualne wparcie studentów podczas zajęć praktycznych. Projekt zakłada zaproszenie do współpracy pracodawców, których doświadczenie zawodowe wynosi co najmniej 2 lata. Konsultacje prowadzone przez nauczycieli akademickich będą stanowiły o wysokiej jakości wykonywanych zadań w formie projektowej. Konsultacje w zakresie wykonywania zadań projektowych przez studentów będą prowadzili nauczyciele akademiccy, którzy mają certyfikaty potwierdzające wysoki poziom kompetencji w tym zakresie.
 • Warsztaty dla studentów z zakresu przedsiębiorczości.
  Celem jest uzyskanie kompetencji z zakresu przedsiębiorczości poprzez opracowanie biznes planu. Studenci kształcący się na w/w kierunkach identyfikują ustawowe regulacje w zakresie prowadzenia, ewidencji i rozliczania działalności gospodarczej, analizują źródła i sposoby pozyskiwania dofinansowania w tym z UE, identyfikują procedury badania rynku, dokonują analizy kosztów, dochodów i efektywności działalności gospodarczej, opracują biznes plany.
 • Dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych.
  Cel zajęć prowadzonych przy użyciu interaktywnej symulacji komputerowej Marketplace: student kreuje i testuje innowacyjne rozwiązania gospodarcze, rozpoznaje zasady obowiązujące w księgowości, w finansach, reguły prowadzenia handlu elektronicznego, symuluje negocjacje z partnerami biznesowymi zarządzającymi instytucjami edukacyjnymi, odzwierciedla dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość zdarzeń rynkowych, tworzy wirtualne organizacje (5 zespołów po 2 członków) uczestniczy w realistycznych decyzjach biznesowych. Student deleguje uprawnienia, przejmuje obowiązki, rozpoznaje tajniki zarządzania zasobami w przedsiębiorstwie.
 • Wizyty studyjne u pracodawców.
  Celem wizyt studyjnych jest identyfikacja rzeczywistych warunków funkcjonowania MŚP danej branży. Studenci potrafią dokonywać analizy i weryfikacji opracowanych przez grupy studentów biznes planów w odniesieniu do rzeczywistych warunków funkcjonowania firmy np. dla kierunku pedagogika (m. in.: niepublicznego przedszkola, instytucji szkoleniowej, niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej) w otoczeniu konkurencyjnym, rozpoznawać mocne i słabe strony biznes planów, dokonywać optymalizacji opracowanych biznes planówz

Cel: wsparcie wykorzystania informacji z rynku pracy poprzez analizy wyników uczelnianego monitoringu karier zawodowych absolwentów, prognoz zatrudnienia oraz przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych wśród pracodawców na terenie województwa łódzkiego do projektowania kształcenia dopasowanego do potrzeb otoczenia społeczno –gospodarczego.
Badania będą prowadzone na podstawie indywidualnych wywiadów pogłębionych z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. W kwestionariuszach wywiadu zawarte będą bloki pytań, pozwalających na analizę wskazanych obszarów tematycznych.

Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich SAN realizując szkolenia:

 • Podstawy kształcenia online certyfikat Blackboard Certified Associate dla 65 osób
 • Projektowanie kursów online certyfikat Blackboard Certified Practicioner dla 65 osób
 • Doskonalenie w zakresie kształcenia online certyfikat Blackboard Certified Specialist dla 20 osób
 • Obsługa programu do statystycznej obróbki danych IBM SPSS Statistics podstawy dla 10 osób, 24 godziny zajęć
 • Szkolenie z IBM SPSS Statistics Budowanie modeli predykcyjnych z użyciem klasycznych technik statystycznych dla 10 osób, 24 godziny zajęć
 • Szkolenie z IBM SPSS Statistics Wizualizacja informacji z użyciem raportów tabelarycznych i wykresów dla 10 osób, 24 godziny zajęć
 • Systemy informatyczne wspierające zarządzanie jakością kształcenia dla 10 osób, 30 godzin zajęć
 • Zarządzanie informacją w edukacji dla 10 osób, 30 godzin zajęć
 • Certyfikowane szkolenie: Trener Symulacji biznesowej Marketplace dla 3 osób, 16 godzin zajęć

Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania uczelniami, tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych, zarządzanie informacją w celu doskonalenia jakości kształcenia.
W ramach projektu SAN planuje zakupić platformę e-learningową OPEN LMS.
Platforma służy do tworzenia cyfrowych treści edukacyjnych oraz prowadzenia i zarządzania kursami online. System oferowany w modelu SaaS i jest stworzony w oparciu o technologię open source. Ma otwartą architekturę, dzięki czemu może być rozbudowywany o dodatkowe moduły i funkcjonalności. System posiada szereg wbudowanych raportów dotyczących m.in. aktywności użytkowników w ramach kursu i w ramach platformy. Integralną częścią systemu jest narzędzie antyplagiatowe.

 • Budowanie programów kształcenia w ramach polskiej ramy kwalifikacji na poziomach 6-8 dla 5 osób, 7 godzin
 • Jakość kształcenia w świetle międzynarodowych standardów i kryteriów oceny PKA dla 5 osób, 7 godzin
 • Adobe Animate Interaktywne Projekty HTML 5 specjalistyczny dla 2 osób 16 godzin
 • GRAFIKA KOMPUTEROWA pakiet dla 1 osoby, 80 godzin
 • Montaż filmowy ze specjalizacją dla 3 osób, 56 godzin
 • Montaż i post produkcja filmowa dla 1 osoby, 40 godzin
 • ZBRUSH – Pakiet dla 1 osoby, 48 godzin
 • Excel Zaawansowany dla 3 osób, 14 godzin
 • Facebook PRO: kierunek efekty biznesowe dla 1 osoby, 14 godzin
 • Kompetencje menadżerskie asertywność i konstruktywna komunikacja w zespole dla 3 osób, 13 godzin
 • Kurs Moderatora Design Thinking dla 5 osób, 40 godzin
 • PRINCE 2 Foundation 2017 z grą szkoleniową dla 5 osób, 24 godziny
 • Empowerment jak zwiększyć zaangażowanie pracowników? dla 3 osób, 16 godzin
 • Excel dla średnio zaawansowanych dla 5 osób, 14 godzin
 • Zarządzanie Projektami MIX metodyk dla 3 osób, 16 godzin
 • Trening umiejętności managerskich dla 4 osób, 16 godzin
 • Warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom C, B, A oraz C R&D i B R&D wraz z certyfikacją dla 3 osób, 6 godzin
 • Zarządzanie czasem i efektywność biznesowa dla 5 osób, 5 godzin
 • Analiza danych dla 1 osoby, 64 godziny
 • Zmiany w umowach cywilnoprawnych w 2018 r. RODO, prawo autorskie i najnowsze zmiany w podatku dochodowym dla 5 osób, 8 godzin
 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji kadrowej zgodnie z RODO dla 3 osób, 8 godzin
 • IV stopień dla kandydatów na dyplomowanego księgowego dla 1 osoby, 160 godzin
 • Budowanie relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym dla 4 osób, 16 godzin
 • Archiwizacja dokumentacji dla 1 osoby, 8 godzin
 • How to sell story of your University internationally? Storytelling, pitching, public presentations TEDex style and recording for international students and Staff Obsługa studentów zagranicznych w świetle nowej ustawy dla 1 osoby, 8 godzin
 • Internacjonalizacja w szkole wyższej dla 1 osoby, 8 godzin
 • Wspólne studia i dyplomy wymogi formalne i działania praktyczne dla 1 osoby, 8 godzin

Celem restrukturyzacji jest zmiana w obszarze zarządzania poprzez modyfikację struktury zatrudnienia, zapewnienie pracownikom naukowym, w szczególności młodym, warunków prowadzenia badań na światowym poziomie, promowanie badań interdyscyplinarnych oraz wspieranie badań naukowych o wysokim potencjale wdrożeniowym.
Realizacja misji i strategii wdrażanej przez SAN w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju SAN wymaga rozwoju systemu selektywnej działalności naukowo-badawczej, wdrożeniowej i umiędzynarodowienia badań. Restrukturyzacja obejmuje: diagnozę, planowanie, wdrażanie, monitorowanie i rozwój działalności naukowej. Restrukturyzacja będzie wdrażana przez Komitet Sterujący na czele, którego będzie stał Pełnomocnik Rektora ds. restrukturyzacji. Zostaną powołane 4 zespoły: ds. diagnozy, ds. planowania, ds. wdrożenia, ds. monitorowania.

W ramach projektu realizowane są działania restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania uczelnią mające charakter długofalowej strategii.

Rozwój kompetencji naukowych kadr uczelni poprzez szkolenia:

 • Jak napisać wniosek do Horyzontu 2020? Elementy dobrego projektu oraz tworzenie budżetu w Horyzoncie 2020 dla 15 osób, 18 godzin
 • Zarządzanie międzynarodowymi projektami badawczymi w programach ramowych wraz z raportowaniem w ramach Programu Horyzont 2020 dla 15 osób, 18 godzin
 • Projekt szyty na miarę czyli jak wpisać się w temat konkursu w H2020, jak prawidłowo pisać wnioski o granty indywidualne Marii Skłodowskiej Curie oraz granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC dla 15 osób, 14 godzin
 • Finanse w Horyzoncie 2020, Strategia pozyskiwania funduszy na badania naukowe, Projekty ERA Chairs i Twinning dla 15 osób, 15 godzin
 • Warsztaty z zarządzanie przez cele i wrażania strategii dla 15 osób, 15 godzin